FREJA Kapital

är anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Partner AB (GP) som är godkänt av Finansinspektionen och är ansluten till Swedsec Licensiering AB. Detta ger oss möjligheter att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. GP kvalitetssäkrar alla affärer genom en extra granskningsprocess. Detta ger en trygghet för alla, så som kund kan du känna dig förvissad om att dina affärer hos oss alltid sköts på ett korrekt sätt.

 Viktig information till dig som kund till FREJA Kapital

 I samband med att du får ett finansiellt råd av FREJA Kapital blir du inte bara kund till FREJA Kapital  utan indirekt även till Garantum Partner och därmed omfattas av en rad regler som bl.a. innebär att stärka konsumentskyddet. Detta innebär att GP är det bolag som bär det juridiska ansvaret för värdepappersrådgivningen och att vi t.ex. har krav på oss att identifiera dig som kund, vilka är dina kunskaper om finansiella produkter/tjänster, din finansiella ställning samt dina investeringsmål.
(Detta regleras bland annat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism). 

Du kan ladda ner mer information här på hemsidan, få mail till dig alt. få av din rådgivare.

Med vänliga hälsningar

FREJA Kapital

 FREJA Kapital

strävar efter att du som kund alltid skall vara nöjd med oss. Om du ändå inte nöjd med någon av våra tjänster är du välkommen att vänd dig till oss i första hand för att få hjälp med ditt ärende så snart du anser att något inte stämmer. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Våra kontaktuppgifter återfinns under knappen ”Kontakta oss”. Om du ändå inte blir nöjd är du välkommen att reklamera eller föra fram ditt klagomål vidare till Garantum Partner AB. 

 Klagomål

Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.
Garantum Partner AB, Box 7641, 103 94 Stockholm alt. klagomal@garantum.se.

Du kan även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Allmän domstol, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt Konsumentvägledningen i den kommun där du bor.

 Ansvarsförsäkring

Försäkringen är tecknad hos Zurich Insurance plc (Irland) (publ). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum Partner har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Zurich Incurance pls. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Partner om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 50 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum Partner.

Zurich Insurance plc, Box 5069, 102 42 Stockholm, telefon 08-579 330 00, fax 08-579 331 20